ພິນ ເປັນເຄື່ອງດົນຕີບູຮານປະເພດເຄື່ອງສາຍຊະນິດໜຶ່ງຂອງຊາດລາວມີຮູບຮ່າງນ້ອຍກວ່າກີຕາຣ໌ ມີສາຍທັງໝົດ 3ສາຍ ບັນເລງໂດຍການດີດໂດຍໄມ້ດີດຂອງກີຕາຣ໌ ໃນປະຈຸບັນມີຫລື້ນທັງດຽວ ແລະເປັນວົງໝໍລຳ