ພາສາແປກ (پارسی) ມີຜູ້ເວົ້າ 110 – 115 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງຖືເປັນ.

ພາສາແປກ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ