ພາສາເຢຍລະມັນ

Legal status of German in the world.svg
Legal status of German in Europe.svg

ພາສາເຢຍລະມັນ (Deutsch) ແມ່ນພາສາເຢຍລະມັນຕາເວັນຕົກພາສາໜຶ່ງໃນປະເທດ ອັນມີຕົ້ນກຳເນີດແຕ່ປະເທດເຢຍລະມັນ.