ພາສາເຢຍລະມັນ

ພາສາເຢຍລະມັນ (Deutsch) ແມ່ນພາສາເຢຍລະມັນຕາເວັນຕົກພາສາໜຶ່ງໃນປະເທດ ອັນມີຕົ້ນກຳເນີດແຕ່ປະເທດເຢຍລະມັນ.