ພະສຸດ ພງພະສຸດ

ພະສຸດ ພງພະສຸດ ເປນນັກສະແດງຊາວໄທ 

อ้างอิงແກ້ໄຂ