ປອຍຝ້າຍ ມາໄລພົອນ

ປອຍຝ້າຍ ມາໄລພົອນ ເກິດປີ 1977 ເປັນນັກຮ້ອງລູກທົ່ງຊາຍຊາວໄທ ສັງກັດຄ້າຍທັອປລາຍ ໄດອະມອນ ເປັນນັກຮ້ອງລູກທົ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປະຈຸບັນຈາກຜົນງານເພງ ມັນຕ້ອງຖອນ