ບໍລິຫານ

ແມ່ນ ການຈັກການ ທີ່ເປັນລະບົບລະບຽບ ມີການວາງແຜນໃນການດຳເນີນງານ ສາມາດດຳເນີນໄປຢ່າງສະດວກສະບາຍ ຖ້າຫາກມີການບໍລິຫານທີ່ດີ