ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ


ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (Gasoline) ຫຼື ແອັດຊັງ (Essence) ແມ່ນສານທີ່ກັນຕອງມາຈາກນໍ້າມັນດິບ ແລະ ປະສົມກັບທາດຊ່ວຍເຜົາໃຫມ້, ໃຊ້ເປັນພະລັງງານໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງຈັກ.

ປໍ້ານໍາມັນ