ນ້ຳແບ່ງມີຄວາມຍາວ215Kmກຳເນີດຈາກສາຍພູບ້ຳນນາປາໄຫລ່ຜ່ານເມືອງແບງເມືອງຮຸນແລວປ່ອງໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງທີປາກແບ່ງ