ຕຳລາການຜະລິດ

ໃນທາງ ເສດຖະສາດຈຸນລະພາກ, ຕຳລາການຜະລິດແມ່ນ ຕຳລາຄະນິດສາດ ທີ່ສະແດງເຖິງ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ປັດໃຈການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດ.

ຮູບແບບຂອງຕຳລາການຜະລິດ ແບບ ສົມຜົນຄະນິດສາດEdit

ຕຳລາການຜະລິດ ສາມາດສະແດງໄດ້ ໂດຍຫຼາຍຮູບແບບສົມຜົນ.

ແບບພື້ນຖານ

 
ໂດຍທີ່:
  ຜົນຜະລິດ
  ປັດໃຈການຜະລິດ (ເຊັ່ນ ທຶນ, ແຮງງານ, ດິນ, ວັດຖຸດິບ ແລະອື່ນໆ).

ແບບເສັ້ນຊື່

 
ໂດຍທີ:
  ແລະ   ແມ່ນ ສຳປະສິດ ກຳນົດຈາກປະສົບການ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີແບບ ຄອບ-ດັກລາສ (Cobb-Douglas)

 
ໂດຍທີ:   ແລະ   ສະແດງເຖິງ ປັດໃຈການຜະລິດ.

ເບິ່ງຕື່ມEdit