ນູເມລິກ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ດິຈິຕໍລ໌)

ນູເມລິກ ແມ່ນລະບົບການຈັດການຂໍ້ມູນ ທີ່ໃຊ້ຄ່າໂຕເລກບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຖືກປ່ຽນຄ່າໂຕເລກ ແລະ ສະແດງໃນຮູບແບບ ເລກຖ້ານສອງ (ເລກ 0 ແລະ ເລກ 1).