ດັດຊະນີ (ເສດຖະກິດ)

ໃນຂະແໜງ ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ, ດັດຊະນີ ແມ່ນ ບັນທັດຖານທາງສະຖິຕິ ຂອງ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ກຸ່ມຂໍ້ມູນຕົວແທນໃດໜຶ່ງ. ຂໍ້ມູນໃນທີ່ນີ້ ອາດຈະມາໄດ້ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ເຊັ່ນ ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ, ລາຄາ, ຜະລິດຕະພາບ, ການຈ້າງງານ ແລະອື່ນໆ. ດັດຊະນີເສດຖະສາດ ຈະຕິດຕາມ ສະພາວະຂອງເສດຖະກິດຈາກຫຼາຍຈຸດຢືນ. ດັດຊະນີເສດຖະກິດສາກົນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນແຜ່ຫຼາຍ ເຊັ່ນ ໂກຼໂບລດາວ(Global Dow), ນາສດັກປະສົມ(NASDAQ Composite) ຈະຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບັນດາລິສັດໃຫຍ່ ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງທາງເສດຖະກິດ.

ດັດຊະນີຕາມແຫຼ່ງ ດັດແກ້

ລັດຖະບານລາວ ດັດແກ້

ບໍລິສັດດາວໂຈນສ໌ ດັດແກ້

ສະແຕນດາດ & ພົວສ໌(Standard & Poor's) ດັດແກ້

ບໍລິສັດລົງທຶນຣັດເຊລ(Russell Investments) ດັດແກ້

ບໍລິສັດລົງທຶນສາກົນມໍແກນສະແຕັນເລ(Morgan Stanley Capital International) ດັດແກ້

ຕະຫຼາດຫຸ້ນບອມເບ(Bombay Stock Exchange) ດັດແກ້

ຣອຍເຕີ ດັດແກ້

ກຸ່ມ ມາກິດຈຳກັດ(Markit Group Limited) ດັດແກ້

ອ່ານເພີ່ມ ດັດແກ້

  • Robin Marris, Economic Arithmetic, (1958).

ລິ້ງພາຍນອກ ດັດແກ້