ດັດຊະນີ (ເສດຖະກິດ)

ໃນຂະແໜງ ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ, ດັດຊະນີ ແມ່ນ ບັນທັດຖານທາງສະຖິຕິ ຂອງ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ກຸ່ມຂໍ້ມູນຕົວແທນໃດໜຶ່ງ. ຂໍ້ມູນໃນທີ່ນີ້ ອາດຈະມາໄດ້ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ເຊັ່ນ ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ, ລາຄາ, ຜະລິດຕະພາບ, ການຈ້າງງານ ແລະອື່ນໆ. ດັດຊະນີເສດຖະສາດ ຈະຕິດຕາມ ສະພາວະຂອງເສດຖະກິດຈາກຫຼາຍຈຸດຢືນ. ດັດຊະນີເສດຖະກິດສາກົນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນແຜ່ຫຼາຍ ເຊັ່ນ ໂກຼໂບລດາວ(Global Dow), ນາສດັກປະສົມ(NASDAQ Composite) ຈະຕິດຕາມຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບັນດາລິສັດໃຫຍ່ ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງທາງເສດຖະກິດ.

ດັດຊະນີຕາມແຫຼ່ງແກ້ໄຂ

ລັດຖະບານລາວແກ້ໄຂ

ບໍລິສັດດາວໂຈນສ໌ແກ້ໄຂ

ສະແຕນດາດ & ພົວສ໌(Standard & Poor's)ແກ້ໄຂ

ບໍລິສັດລົງທຶນຣັດເຊລ(Russell Investments)ແກ້ໄຂ

ບໍລິສັດລົງທຶນສາກົນມໍແກນສະແຕັນເລ(Morgan Stanley Capital International)ແກ້ໄຂ

ຕະຫຼາດຫຸ້ນບອມເບ(Bombay Stock Exchange)ແກ້ໄຂ

ຣອຍເຕີແກ້ໄຂ

ກຸ່ມ ມາກິດຈຳກັດ(Markit Group Limited)ແກ້ໄຂ

ອ່ານເພີ່ມແກ້ໄຂ

  • Robin Marris, Economic Arithmetic, (1958).

ລິ້ງພາຍນອກແກ້ໄຂ