ຊັນທະນາ ທາລາຈັນ

ຊັນທະນາ ທາລາຈັນ ແມ່ນນັກພາກກາຕູນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໄທ ມີຊືໍ່ສຽງຈາກການພາກກາຕູນໂດລາເອມອນ