ຈັງຫວັດເພັດຊະບຸລີ

ຈັງຫວັດເພັດຊະບຸລີ ແມ່ນຈັງຫວັດໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດໄທຈັງຫວັດໜຶ່ງ.