ຈັງຫວັດອ່າງທອງ

ຈັງຫວັດອ່າງທອງ ແມ່ນຈັງຫວັດໃນພາກກາງຂອງປະເທດໄທຈັງຫວັດໜຶ່ງ.