ຈັງຫວັດສະຕູນ

ຈັງຫວັດສະຕູນ ແມ່ນຈັງຫວັດໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄທຈັງຫວັດໜຶ່ງ.