ຈັງຫວັດຍະໂສທອນ

ຈັງຫວັດຍະໂສທອນ ແມ່ນຈັງຫວັດໜຶ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດໄທ.