ຈັງຫວັດຊຸມພອນ

ຈັງຫວັດຊຸມພອນ ແມ່ນຈັງຫວັດໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄທຈັງຫວັດໜຶ່ງ.