ຈັກພິມ (printer) ໝາຍລວມເຖິງ ອຸບປະກອນການພິມທັງໝົດ ແຕ່ ບົດຄວາມນີ້ ຈະເນັ້ນໃສ່ ຈັກພິມ ທີ່ ແມ່ນອຸບປະກອນ ການພິມ ຂອງ ຄອມພິວເຕີ.

ປະເພດ ດັດແກ້

ຈັກພິມພົ່ນເມິກ(Ink-jet printer)
ຈັກພິມເລເຊີ(Laser printer)

ຜູ້ຜະລິດລາຍໃຫຍ່ ດັດແກ້

Photo ດັດແກ້

 
ຈັກພິມພົ່ນສີແຄັນນອນ S520
 
Tandy DMP-133
 
ຕົວຢ່າງໂຕໜັງສືທີ່ຖືກພິມ
 
ຈັກພິມເລເຊີ LaserWriter Pro 630

ອ້າງອີງ ດັດແກ້