ຈອງ ແມ່ນເຄື່ອງມືຈຳພວກດຽວກັບບ່ວງ ໃຊ້ໃນການຕັກນ້ຳແກງຫຼືຂອງເຫຼວຕ່າງ ໆ .

ຈອງ

ເບິ່ງຕື່ມແກ້ໄຂ