ເປີດລາຍການຫຼັກ

ຜູ້ນຳແກ້ໄຂ

ເຫດການແກ້ໄຂ

ວັນເກີດແກ້ໄຂ