ຜູ້ນຳແກ້ໄຂ

ເຫດການແກ້ໄຂ

ວັນເກີດແກ້ໄຂ

ວ້ນໂຮງພຍາບາລໄຊຍບຸຮີ ປະເທດລາວ 5 ມັງກອນ 2003