ກົງກັບພຸດທະສັກຫຼາດ 2470

ຜູ້ນຳແກ້ໄຂ

ເຫດການແກ້ໄຂ

ວັນເກີດແກ້ໄຂ

ເຖິງແກ່ກຳແກ້ໄຂ

ອ້າງອິງແກ້ໄຂ