ຄ່າສະເຫຼ່ຍ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍ (mean) ແມ່ນ ຕົວຊີ້ບອກທາງສະຖິຕິ ເຊິ່ງຈະມີວິທີການຄິດໄລ່ຫຼາກຫຼາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ຄ່າສະເຫຼ່ຍພຶດຊະຄະນິດແກ້ໄຂ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍພຶດຊະຄະນິດ(arimethic mean) ແມ່ນ ຄ່າສະເຫຼ່ຍມາດຕະຖານ ທີ່ ໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ ຄຳວ່າຄ່າສະເຫຼ່ຍ ໝາຍຄວາມເຖິງ.

 

ຄ່າສະເຫຼ່ຍເລຂາຄະນິດແກ້ໄຂ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍເລຂາຄະນິດ(geometric mean) ແມ່ນ ຄ່າສະເຫຼ່ຍ ທີ່ ໃຊ້ ສຳຫຼັບບັນດາຕົວເລກ ທີ່ ຜົນຄູນມັນ ມີຄວາມສຳຄັນ.

 

ຄ່າສະເຫຼ່ຍປະສົມແກ້ໄຂ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍປະສົມ(harmonic mean) ມີປະໂຫຍດ ໃນກນຄິດໄລ່ ຈຳນວນ ທີ່ ແມ່ນ ຄວາມສຳພັນ ຂອງ ຈຳນວນໃດໜຶ່ງ ກັບ ຫົວໜ່ວຍໃດໜຶ່ງ, ເຊັ່ນ ຄວາມໄວ (ໄລຍະທາງ ຕໍ່ ເວລາ).

 

ຄ່າສະເຫຼ່ຍທົ່ວໄປແກ້ໄຂ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍທົ່ວໄປ(generalized mean), ຫຼື ຄ່າສະເຫຼ່ຍກຳລັງ(power mean) (ຫຼື ອີກຊື່ໜຶ່ງ ແມ່ນ ຄ່າສະເຫຼ່ຍໂຮລເດີ ຄິດໄລ່ຕາມ

 

ພວກເຮົາຈະໄດ້ ຄ່າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້​ ໂດຍ ການເລືອກເຟັ້ນ ຄ່າ m ທີ່ເໝາະສົມ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍ fແກ້ໄຂ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍທົ່ວໄປ f(generalized f-mean)

 

ພວກເຮົາຈະໄດ້ ຄ່າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໂດຍ ການເລືອກເຟັ້ນ   ທີ່ເໝາະສົມ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍທ່ວງແກ້ໄຂ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍທ່ວງ(weighted arithmetic mean)

 

ຄ່າສະເຫຼ່ຍຄັດຈ້ອນແກ້ໄຂ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍຄັດຈ້ອນ(truncated mean)ເປັນການຄິດໄລ່ ຄ່າສະເຫຼ່ຍ ໂດຍ ການຖິ້ມ ຄ່າ ທີ່ສູງກວ່າ ແລະ ຕໍ່າກ່ວາ ຄ່າໃດໜຶ່ງ.

ຄ່າສະເຫຼ່ຍອິນເຕີຄວາທາຍແກ້ໄຂ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍອິນເຕີຄວາທາຍ(interquartile mean) ແມ່ນ ການຄ່າສະເຫຼ່ຍພຶດຊະຄະນິດທຳມະດາ ຫຼັງຈາກ ຖິ້ມ 25% ຂອງ ທາງເທິງ ແລະ ທາງລຸ່ມ ຂອງ ຕົວເລກທີ່ຈະຄິດໄລ່.

 

assuming the values have been ordered.

ຄ່າສະເຫຼ່ຍຕຳລາແກ້ໄຂ

ໃນ ຜົນຕຳລາ ແລະ ສັງຄະນິດ ຄ່າສະເຫຼ່ຍຕຳລາ(mean of a fuction)ແມ່ນ

 

ຄ່າສະເຫຼ່ຍຈຳນວນຮອບວຽນແກ້ໄຂ

ຄ່າສະເຫຼ່ຍຈຳນວນຮອບວຽນ(mean of circular quantities)ເຊັ່ນ ມູມ, ວັນເວລາ, ພາກສ່ວນຊໍ້າຄືນ ໃນ ຈຳນວນຈິງ.

ຕົວຢ່າງ ຄ່າສະເຫຼ່ຍຈຳນວນຮອບວຽນ ຂອງ ມູມ   ແມ່ນ