ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ

ຄອມພວີເຕີສ່ວນບຸກຄົນ ເປັນຄອມພີວເຕີທີ່ໃຊ້ວຽກງານສະເພາະຂອງບຸກຄົນໃດໜື່ງ ເຊີງສາມາດພົຍພາໄປນຳໄດ້