ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ

ຄອມພວີເຕີສ່ວນບຸກຄົນ (คำเค้า: ຄອມພວີເຕີຣ໌ສ່ວນບຸຄຄົລ) ເປັນຄອມພີວເຕີທີ່ໃຊ້ວຽກງານສະເພາະຂອງບຸກຄົນໃດໜື່ງ ເຊີງສາມາດພົຍພາໄປນຳໄດ້