ຄວາມເທົ່າທຽມກັນຂອງອຳນາດຊື້

ຄວາມເທົ່າທຽມກັນຂອງອຳນາດຊື້ (purchasing power parity ຫຼື PPP) ເປັນຄ່າປະມານສຳລັບອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບອຳນາດຊື້ຂອງສະກຸນເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຄວາມເທົ່າທຽມກັນຂອງອຳນາດຊື້ ບາງຄັ້ງຈະໃຊ້ເປັນດັດຊະນີປຽບທຽບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດ ໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນມວນລວມພາຍໃນປະເທດ (GDP).

ອ້າງອີງ ດັດແກ້