ຄວາມທຸກຍາກ

ຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນ ສະພາບທີ່ ຊີວິດການເປັນຢູ່ເຝືດເຄືອງ ຂາດປັດໃຈພື້ນຖານໃນການດຳລົງຊີວິດ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

ເດັກນ້ອຍຊາຍຄົ້ນກອງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ
ຊະລຳຢູ່ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້

ບັນທັດຖານEdit

ບັນທັດຖານຄວາມທຸກຍາກແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມ ຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ມຸມມອງຂອງຜູ້ເບິ່ງ. ມັນຈະມີທັງແບບ ເດັດຖານ ແລະ ທຽບຖານ.

ບັນທັດຖານວັດແທກ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບEdit

 
ແຜນທີ່ໂລກອີງຕາມ ດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດ

ບັນທັດຖານຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບອື່ນໆ

ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກEdit

ຄວາມທຸກຍາກອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍອັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຄວາມເຈັບເປັນ・ຄວາມອຶດຫິວ・ອາຍຸສັ້ນEdit

ລະດັບການສຶກສາຕ່ຳEdit

ໂດຍທົ່ວໄປ ຜູ້ທຸກຍາກ ຈະບໍ່ມີທັງເງິນ ແລະ ເວລາໃຫ້ການສຶກສາ.

ການໃຊ້ແຮງງານທາລຸນ・ການໃຊ້ແຮງງານເດັກEdit

ຜູ້ທຸກຍາກ ມັກຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກ ການຄ້າມະນຸດ, ການຄ້າປະເວນີ ແລະ ອາດຊະຍາກຳອື່ນໆ.

ຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງສັງຄົມEdit