ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຮູບແບບທາງຈິຕະວິທະຍາ. ສຳລັບຄຳສັບທາງເສດຖະສາດ, ກະລຸນາເບິ່ງຢູ່ ຄວາມຕ້ອງການ (ເສດຖະສາດ).

ຄວາມຕ້ອງການ ແມ່ນຮູບແບບທາງຈິຕະວິທະຍາ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຈຸດມຸ່ງໝາຍ, ເຫດຜົນ, ຫຼືການກະທຳຂອງພຶດຕິກຳ.