ຄວາມຍືດຍຸ່ນ

ໃນ ເສດຖະສາດ, ຄວາມຍືດຍຸ່ນ(elasticity) ແມ່ນ ອັດຕາການປ່ຽນແປງຕົວປ່ຽນໃດໜຶ່ງ ສົມທຽບ ຕົວປ່ຽນອື່ນ. ໂດຍທົ່ວໄປ ຄວາມຍືດຍຸ່ນ ແມ່ນ ຈຳນວນລົບ ແຕ່ຈະສະແດງ ເປັນຈຳນວນບວກ.


ນິຍາມທາງຄະນິດສາດແກ້ໄຂ

ໂດຍທົ່ວໄປ, ຄວາມຍືດຍຸ່ນ ຂອງ "x ຕໍ່ y" ແມ່ນ:

 .