ກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອ

ກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອ (Video camera) ແມ່ນອຸປະກອນ ທີ່ໃຊ້ຖ່າຍແລະບັນທຶກພາບເຄື່ອນໄຫວ.

Canon FS11

ຫລັກການຂອງກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອແກ້ໄຂ

ປະເພດຂອງກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອແກ້ໄຂ

ການເກັບພາບແກ້ໄຂ

ຄຸນນະພາບຂອງພາບແກ້ໄຂ

  • ແບບມາດຕະຖານ (Standard Defination) (SD)
  • ແບບຄວາມລະອຽດສູງ (High Defination) (HD)