ກຳລັງຊື້ທຽບຖານ

ກຳລັງຊື້ທຽບຖານ (PPP) ແມ່ນ ທິດສະດີ ທີ່ ພັດທະນາຂຶ້ນ ໂດຍ ກຸສຕາບ ກາເຊລ(Gustav Cassel) ໃນ ປີ 1920. ມັນແມ່ນ ວິທີການ ສົມທຽບກຳລັງຊື້ ຂອງ 2 ສະກຸນເງິນ ຕາມ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ໄລຍະຍາວ. ວິທີການດັ່ງກ່າວ ຖືືເອົາ ຫຼັກເກນລາຄາດຽວ ທີ່ວ່າ ສິນຄ້າດຽວກັນ ໃນ ຕະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຈະຕ້ອງມີລາຄາເທົ່າກັນ ເປັນພື້ນຖານ.

ແຜນທີ່ ຂອງ GDP ຕາມກຳລັງຊື້ທຽບຖານ(PPP) ຂອງ ແຕ່ລະປະເທດ. ຂໍ້ມູນ IMF ໃນ ປີ 2005