ການແຈກຢາຍ

  • ໃນ ເສດຖະສາດ ສາມາດ ໝາຍເຖິງ ການແຈກຢາຍ ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ລາຍໄດ້.