• ໃນ ເສດຖະສາດ ສາມາດ ໝາຍເຖິງ ການແຈກຢາຍ ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ລາຍໄດ້.