• ໃນ ເສດຖະສາດຈຸນລະພາກ, ການຜະລິດ ແມ່ນ ການເຮັດວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນ ການເຮັດ ຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອເອົາແລກປ່ຽນ ຫຼື ຂາຍ ໃນທາງການຄ້າ.