ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ

ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ແມ່ນ ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງ ປະລິມານ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ່ ເສດຖະກິດໃດໜຶ່ງ ພາຍໃນເວລາທີ່ກຳໜົດໃດໜຶ່ງ. ໂດຍທົ່ວໄປ ເສດຖະກິດໃດໜຶ່ງ ແລະ ເວລາກຳໜົດ ຈະໝາຍເຖິງ ປະເທດ ແລະ ປີ, ສະນັ້ນ ອັດຕາຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ຈະໝາຍເຖິງ ອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງ ປະລິມານສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຢູ່ ປະເທດໃດໜຶ່ງ ໃນປີໃດໜຶ່ງ.

ອັດຕາຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ຂອງ ໂລກ ແລະ OECD.

ການຕຳນິວິຈານ ດັດແກ້

ການຕຳນິວິຈານຕໍ່ ແນວຄວາມຄິດການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ແບ່ງອອກມີ 4 ອັນໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ:[1]

 1. ຜົນທາງລົບຂອງການຂະຫຍາຍໂຕ: ຫຼາຍໆສິ່ງ ເຊັ່ນ ສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ສ່ວນຫຼາຍຈະເຊື່ອມໂຊມລົງ ເມື່ອເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕ ບໍ່ໄດ້ຖືກຄຳນຶງເຖິງ ໃນ ການຄິດໄລ່ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ.
 2. ການຂະຫຍາຍໂຕ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການສ້າງ ຄວາມຕ້ອງການທຽມ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງໂດຍຄົນ: ອຸດສາຫະກຳພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ຄົນຊົມໃຊ້ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຂະຫຍາຍໂຕ. ສະນັ້ນ "ຜູ້ຊົມໃຊ້ ກາຍເປັນທາດ ບໍ່ແມ່ນ ເຈົ້ານາຍຂອງເສດຖະກິດ."[1]
 3. ຊັບພະຍາກອນ: ລາຍງານ GEO-4 2007 ໂດຍ ສະຫະປະຊາຊາດ ເຕືອນວ່າ ມະນຸດຊາດພວມດຳລົງຊີວິດ ເກີນ ຄວາມສາມາດ ຂອງ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕົນເອງມີຢູ່.
 4. ການແຈກຢາຍລາຍຮັບ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ປະເທດທຸກຍາກ ແລະ ປະເທດຮັ່ງມີ ສູງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ເສດຖະກິດໂລກຂະຫຍາຍໂຕໃນໄລຍະຜ່ານມາ.[2] Although mean and median wealth has increased globally, it adds to the negative aspects of growth as noted above.

ອ່ານຕື່ມ ດັດແກ້

 • Barro, Robert J. 1997. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. MIT Press: Cambridge, MA.
 • Erber, Georg, and Harald Hagemann, Growth, Structural Change, and Employment, in: Frontiers of Economics, Ed. Klaus F. Zimmermann, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York, 2002, 269-310.
 • Foley, Duncan K. 1999. Growth and Distribution. Harvard University Press: Cambridge, MA.
 • Garrison, Roger. 1998 Time and Money
 • Hamilton, Clive 2002. Growth Fetish.
 • Jones, Charles I. 2002. Introduction to Economic Growth. 2nd ed. W. W. Norton & Company: New York, N.Y.
 • Kirzner, Israel. 1973. Competition and Entrepreneurship
 • Lucas, Robert E., Jr., "The Industrial Revolution: Past and Future," Federal Reserve Bank of Minneapolis, Annual Report (2003) online edition Archived 2008-05-16 at the Wayback Machine
 • Mises, Ludwig E. 1949 Human Action 1998 reprint by the Mises Institute
 • Schumpeter, Jospeph A. 1912. The Theory of Economic Development 1982 reprint, Transaction Publishers
 • Schumpeter, Jospeph A. 1942. Capitalism, Socialism, and Democracy Harper Perennial
 • Weil, David N. 2008. Economic Growth. 2nd ed. Addison Wesley.

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ ດັດແກ້

 1. 1.0 1.1 Case, K.E., and Fair, R.C. 2006. Principles of Macroeconomics. Prentice Hall. ISBN-10 0132226456, ISBN-13 978-0132226455.
 2. Pritchett, Lant. "Divergence, Big Time." Journal of Economic Perspectives Summer 1997 [1]

ບັນດາບົດຄວາມ ແລະ ບົດນິພົນ ດັດແກ້