ການກໍ່ສ້າງ

ການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນກິຈະກຳ ການເຮັດໃຫ້ເກີດ ການປະກອບ ຫຼືການຕິດຕັ້ງ ໃຫ້ເກີດເປັນຕຶກ ໂຄງສ້າງ ລະບົບສາທາລະນູປະໂພກ ຫຼືສ່ວນປະກອບຂອງສິ່ງເຊິ່ງບອກກ່າວທາງຕົ້ນ ແລະມັກໝາຍເຖິງວຽກທາງດ້ານໂຍທາເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ການກໍ່ສ້າງຂອງຕຶກ