ການກິນ ແມ່ນການນຳຂອງກິນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕແລະມີພະລັງງານ.

ການກິນຂອງກິນມັກແມ່ນກິຈະກຳທາງສັງຄົມ.