ກາດມານດຸ ເປົນເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດເນປານມີປະຊກອນ3ລ້ານຄົນ