ກັນ ເພນ ເກິດ 23 ເມສາ 1977 ເປນນັກສະແດງສະຫະລັດອາເມລິກາ