ກະມົນ ເດຊະຕຸງຄະ

ກະມນ ເດຊະຕຸງຄະ ເປນນັກການເມືອງໄທສະຫຍາມ