ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວແລະວັດທະນະທຳ


ຂໍຖາມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແດ່ວ່: ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນາທຳ ໄດ້ລົງ ເກັບເງິນ ຄ່າໃຊ້ ຈານດາວທຽມ ຈິນ ແລະ TV ນຳປະຊາຊົນ ມັນເໝາະສົມແລ້ວ ບໍ່?