ກອງທືນການເງີນລະຫວ່າງປະເທດ

ກອງທືນການເງີນລະຫວ່າງປະເທດ

ເປັນອົງການສາກົນເຊິ່ງເລີ້ມທຳງານແຕ່ປີ1944 ທີ່ກອງປະຊຸມBretton Woodsແລະສ້າງຕັ້ງເປັນທາງການໃນປີ1949 ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນມີສຳມະຊິກ29 ປະເທດ.