ເຄືໍ່ງລາດຊະອິດສະລິຍາພົອນອາທິດອຸໄທ

Order of the Rising Sun grand cordon badge (Japan) - Tallinn Museum of Orders.jpg

ເຄື່ອງລາດຊະອິດສະລິຍາພົອນອາທິດອຸໄທ (ຍີ່ປຸ່ນ: 旭日章), (ອັງກິດ: Order of the Rising Sun) ເປັນເຄືໍ່ງລາດຊົະອິດສະລິຢາພອນຍີ່ປຸ່ນ ມອບສຳຫຼັບຜູ້ກະທຳຄຸນນະປະໂຢດແກ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນທັ່ວໄປ ສະຖົາປະນາໂດຍຈັກກະພັດເມຈິ ໃນສະໝັຍຈັກກະວັດຍີ່ປຸ່ນ ເມ໊ໍ່ອ ຄ.ສ. 1875 ມີລຳດັບຊັ້ນ 8 ລຳດັບ

ລຳດັບຊັ້ນແກ້ໄຂ

ແພແຖບ ຊັ້ນ ຊື່ອ ຊື່ອພາສາອັງກິດ
  ຊັ້ນທີ່ 1 ຄຽວກູຈືສຶ ໄດຈູໂຊ
旭日大綬章
Grand Cordon
  ຊັ້ນທີ່ 2 ຄຽວກູຈືສຶ ຈູໂກໂຊ
旭日重光章
Gold and Silver Star
  ຊັ້ນທີ່ 3 ຄຽວກູຈືສຶ ຊູຈຸໂຊ
旭日中綬章
Gold Rays with Neck Ribbon
  ຊັ້ນທີ່ 4 ຄຽວກູຈືສຶ ໂຊຈູໂຊ
旭日小綬章
Gold Rays with Rosette
  ຊັ້ນທີ່ 5 ຄຽວກູຈືສຶ ໂຊໂກໂຊ
旭日双光章
Gold and Silver Rays
  ຊັ້ນທີ່ 6 ຄຽວກູຈືສຶ ທັນໂກໂຊ
旭日単光章
Silver Rays
  ຊັ້ນທີ່ 7 ເຊໂຊກຸ ໂດໂຍໂຊ
青色桐葉章
Green Paulownia Leaves Medal
  ຊັ້ນທີ່ 8 ຮະກຸນະໂຊກຸ ໂດໂຍໂຊ
白色桐葉章
White Paulownia Leaves Medal