ສະຖິຕິສາດ


ສະຖິຕິສາດແມ່ນ ສາຂາໜຶ່ງຂອງ ຄະນິດສາດ ທີ່ສຶກສາ ການຮີບໂຮມ, ການວິເຄາະ, ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ການສະແດງ ຂໍ້ມູນເປັນໂຕເລກ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ມັນສາມາດຖືກນຳໃຊ້ ໃນຫຼາຍໆຂະແໜງສຶກສາ ຕັ້ງແຕ່ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ຮອດ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ລວມທັງ ໃນ ຂະແໜງ ທຸລະກິດ, ລັດຖະບານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ.

ສະຖິຕິ

ບັນດາຄຳສັບສຳຄັນ ໃນ ສະຖິຕິສາດແກ້ໄຂ