ມັດທະຍົມສຶກສາ

ຄຳວ່າ"ລາວ"ທີໝາຍເຖິງປະເທດລາວນັ້ນມີຫຼາຍມູນເຫດມາຈາກໃສ່