ແມ່ແບບ:BTS lines: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
| รถโดยสารด่วนพิเศษ สายสาทร-ราชพฤกษ์=<span style="background: #{{BTS color|{{{1}}}}};">[[รถโดยสารด่วนพิเศษ สายสาทร–ราชพฤกษ์|&nbsp;<span style="BACKGROUND-COLOR:#{{BTS color|{{{1}}}}};"><span style="color:black;">'''BRT สายสาทร–ราชพฤกษ์'''</span></span>&nbsp;]]</span>
| เจ้าพระยา=<span style="background: #{{BTS color|{{{1}}}}};">[[เรือด่วนเจ้าพระยา|&nbsp;<span style="BACKGROUND-COLOR:#{{BTS color|{{{1}}}}};"><span style="color:black;">'''เรือด่วนเจ้าพระยา'''</span></span>&nbsp;]]</span>
| เรือด่วนเจ้าพระยา=<span style="background: #{{BTS color|{{{1}}}}};">[[ເຮືອດ່ວນເຈ້າພະຍາເຮືອດ່ວນເຈົ້າພະຍາ|&nbsp;<span style="BACKGROUND-COLOR:#{{BTS color|{{{1}}}}};"><span style="color:black;">'''ເຮືອດ່ວນເຈ້າພະຍາ'''</span></span>&nbsp;]]</span>
| แสนแสบ=<span style="background: #{{BTS color|{{{1}}}}};">[[เรือโดยสารคลองแสนแสบເຮືອໂດຍສານແສນແສບ|&nbsp;<span style="BACKGROUND-COLOR:#{{BTS color|{{{1}}}}};"><span style="color:black;">'''เรือโดยสารคลองแสนแสบ'''</span></span>&nbsp;]]</span>
| เรือโดยสารคลองแสนแสบ=<span style="background: #{{BTS color|{{{1}}}}};">[[ເຮືອໂດຍສານຄຼອງແສນແສບເຮືອໂດຍສານແສນແສບ|&nbsp;<span style="BACKGROUND-COLOR:#{{BTS color|{{{1}}}}};"><span style="color:black;">'''ເຮືອໂດຍສານຄຼອງແສນແສບ'''</span></span>&nbsp;]]</span>
| ภาษีเจริญ=<span style="background: #{{BTS color|{{{1}}}}};">[[เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ|&nbsp;<span style="BACKGROUND-COLOR:#{{BTS color|{{{1}}}}};"><span style="color:black;">'''เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ'''</span></span>&nbsp;]]</span>
| เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ=<span style="background: #{{BTS color|{{{1}}}}};">[[ເຮືອໂດຍສານພາສີຈະເລິນ|&nbsp;<span style="BACKGROUND-COLOR:#{{BTS color|{{{1}}}}};"><span style="color:black;">'''ເຮືອໂດຍສານພາສີຈະເລິນ'''</span></span>&nbsp;]]</span>
໓໘

edits