Difference between revisions of "ເຄື່ອງໝາຍຊາດລາວ"

Add internal links
(Add internal links)
[[image:Laos_coa.png|right|thumb|ເຄື່ອງໝາຍຊາດ [[1975]]-[[1991]]]]
[[Image:LaosWappen newlaos sw.gifpng|right|thumb|ເຄື່ອງໝາຍຊາດ [[1991]]-ປັດຈຸບັນ]]
ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງ​[[ປະເທດລາວ|ສາທາລະນະລັດ​ປະຊາທິປະໄຕ​ປະຊາຊົນລາວ]] ແຕ່ເດີມເຄື່ອງໝາຍຊາດ ດ້ານລຸ່ມມີຮູບເຄິ່ງກົງຈັກເປັນແຂ້ວ ແລະໂບສີແດງຂຽນອັກສອນ​ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ​ປະຊາຊົນລາວ,ສອງຂ້າງ​ອ້ອມດ້ວຍຮວງເຂົ້າສຸກເປັນຮູບເຟື້ອງພະຈັນ​ແລະໂບສີແດງຂຽນອັກສອນ​ສັນຕິພາບ,ເອກະລາດ,ປະຊາທິປະໄຕ,ເອກະພາບ,ວັດທະນາຖາວອນ. ລະຫວ່າງກາງຂອງສອງປາຍຮວງເຂົ້າ ມີຮູບຄ້ອນຄຽວ ດາວ,ເສົາໄຟຟ້າ,ຢູ່ກາງຮູບວົງມົນມີຫົນທາງ,ທົ່ງນາ,ປ່າໄມ້​ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແຕ່ໃນປີ [[1991]] ລາວໄດ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ຈິນຕະນາການໃໝ່ ຈື່ງົດ້ປ່ຽນຈາກຮູບຄ້ອນຄຽວ ດາວ ແລະເສົາໄຟຟ້າ ເປັນຮູບພະທາດຫລວງວຽງຈັນແທນ​.
ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງ​[[ປະເທດລາວ|ສາທາລະນະລັດ​ປະຊາທິປະໄຕ​ປະຊາຊົນລາວ]] ແຕ່ເດີມເຄື່ອງໝາຍຊາດດ້ານລຸ່ມມີຮູບເຄິ່ງກົງຈັກເປັນແຂ້ວ ແລະໂບສີແດງ ຂຽນອັກສອນ​ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ​ປະຊາຊົນລາວ. ສອງຂ້າງ​ອ້ອມດ້ວຍຮວງເຂົ້າສຸກເປັນຮູບເຟື້ອງພະຈັນ​ແລະໂບສີແດງຂຽນອັກສອນ ​[[ສັນຕິພາບ]], [[ເອກະລາດ]], [[ປະຊາທິປະໄຕ]], [[ເອກະພາບ]], [[ວັດທະນາຖາວອນ]]. ລະຫວ່າງກາງຂອງສອງປາຍຮວງເຂົ້າ ມີຮູບ[[ຄ້ອນຄຽວ]] ດາວ, ເສົາໄຟຟ້າ ,ຢູ່ກາງຮູບວົງມົນມີຫົນທາງ, ທົ່ງນາ, ປ່າໄມ້​ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ແຕ່ໃນປີ [[1991]] ລາວໄດ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍຈິນຕະນາການໃໝ່ ຈື່ງໄດ້ປ່ຽນຈາກຮູບຄ້ອນຄຽວ ດາວ ແລະເສົາໄຟຟ້າ ເປັນຮູບ[[ພະທາດຫລວງວຽງຈັນ]]ແທນ​.
[[Image:Laos new.gif|right|thumb|ເຄື່ອງໝາຍຊາດ [[1991]]-ປັດຈຸບັນ]]
 
[[Category:ເຄື່ອງໝາຍຊາດ]]
Anonymous user