ລົດໄຟຟ້າ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
[[File:Bangkok_Skytrain_2011.jpg|thumb|233.993x233.993px|ຕົວຍ່າງຂະບວນລົດໄຟຟ້າ [[ລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ|ບີທີເອສ]] ສາຍສູຂູມວິດໃນ[[ປະເທດໄທ]]]]
[[File:CT251_Mandai_Depot.png|thumb|233.993x233.993px|ຂະບວນລົດໄຟຟ້າ MRT ສາຍ Thomson-East Coast [[ປະເທດສິງກະໂປ]]]]
[[File:MRT_Jakarta_train_in_Lebak_Bulus_Depot.jpg|thumb|233.993x233.993px|ລົດໄຟຟ້າ MRT ສາຍ North South Line]] [[ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ]]]]
 
ລົດໄຟຟ້າ ອາດຫມາຍເຖິງ
 
* [[ລົດໄຟ]]ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານສ່ວນໃຫຍ່ຈາກໄຟຟ້າເພື່ອການຂັບເຄື່ອນ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ <nowiki>[[ລະບົບຂົນສ່ງມວນຊົນໄວ]]</nowiki> (Rapid Transit) <nowiki>[[ລົດໄຟຟ້າຊານເມືອງ]]</nowiki> (Commuter Rail) , <nowiki>[[ລົດໄຟຟ້າຮາງເບົາ]]</nowiki> (Light Rail) ແລະ <nowiki>[[ລົດໄຟຟ້າລ້ອຍາງ]]</nowiki> (Automated People Mover ຫຼືອ APM)
* [[ລົດພະລັງງານໄຟຟ້າ]] ເຊິ່ງແມ່ນລົດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານສ່ວນໃຫຍ່ຈາກໄຟຟ້າ