ລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ: Difference between revisions

|-
| width=5 bgcolor=1C39BB |
| {{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานครລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ สายเฉลิมรัชมงคลສາຍສະເຫຼີມລັດຊະມົງຄົນ}}<br/><small>(ລົດໄຟລາງໜັກ)</small>
| 2547
| [[ສະຖານີທ່າພະ]]<br>{{small|([[ເຂດບາງກອກໃຫຍ່|ບາງກອກໃຫຍ່]])}}
| [[ສະຖານີຫຼັກສອງ]]<br>{{small|([[ເຂດບາງແຄ|ບາງແຄ]])}}
| 47 ກິໂລແມັດ (29 ໄມ)
| {{convert|47|km|mi|abbr=on}}
| 38{{ref label|ก|ก}}
|- style="background:#606060; height:2pt"
|-
| bgcolor="Purple" |
| {{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานครລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ สายฉลองรัชธรรมສາຍສະຫລອງລັດຊະທັມ}}<br/><small>(ລົດໄຟລາງໜັກ)</small>
| 2559
| [[ສະຖານີຄອງບາງໄຜ່]]<br>{{small|([[,,,ບາງບັວທອງ]])}}
| [[ສະຖານີເຕາປູນ (ສະຫລອງລັດຊະທັມ)|ສະຖານີເຕາປູນ]]<br>{{small|([[ເຂດບາງຊຶ່|ບາງຊື່]])}}
| [[สถานีเตาปูน (รถไฟฟ้ามหานคร)|สถานีเตาปูน]]<br>{{small|([[เขตบางซื่อ|บางซื่อ]])}}
| 23.6 ກິໂລແມັດ (14.7 ໄມ)
| {{convert|23.6|km|mi|abbr=on}}
| 16
|- style="background:#606060; height:2pt"
| colspan="7" |
|-
! style="background-color:lightgrey" colspan=5 | รวมທັງຫມັດ
! style="background-color:lightgrey" | {{convert|70.6|km|mi|abbr=on}}
! style="background-color:lightgrey" | 53{{ref label|ก|ก}}
໒໑໓

edits