ສານ: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Tags: ດັດແກ້ຈາກອຸປະກອນມືຖື ດັດແກ້ຈາກເວັບສໍາລັບອຸ​ປະ​ກອນ​ມື​ຖື
No edit summary
[[File:Johor Bahru High Court.jpg|thumb|ສານ]]
 
ສານ ແມ່ນ ອົງກອນຕຸລາການ ທີ່ ມີ ອຳນາດຕຸລາການ ຫຼື ອຳນາດໃນການຕັດສິນວ່າ ການກະທຳໃດໜຶ່ງ ຖືກຫຼືຜິດ ກົດໝາຍ ໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ.ມັນ ແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນ 3 ອຳນາດລັດຄື (1)[[ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ]]([[ສະພາ]]), (2)[[ອຳນາດບໍລິຫານ]]([[ລັດຖະບານ]]) ແລະ (3)[[ອຳນາດຕຸລາການ]]([[ສານ]]). ລະບົບ ສານນັ້ນ ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມ ແຕ່ລະປະເທດ ເຊັ່ນ ບາງປະເທດ ກໍ່ໃຊ້ ລະບົບ 2 ຂັ້ນ, 3 ຂັ້ນ ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກ [[ສານຕຸລາການ]] ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ບາງ ປະເທດ ກໍ່ຍັງມີ ສານພິເສດ ເຊັ່ນ [[ສານລັດຖະທຳມະນູນ]], [[ສານທະຫານ]] ອີກ.
 
 
 
== ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປລ ==
 
 
ສານປະຊາຊົນແມ່ນອົງການພິພາກສາຂອງລັດຊື່ງປະກອບດ້ວຍ: ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ .[[ສາສອຸທອນ]]. [[ສານປະຊາ ຊົນແຂວງ]], ນະຄອນ. [[ສານປະຊາຊົນເມືອງ|ສານປະຊາຊົນເ]][[ສານປະຊາຊົນເມືອງ|ຂດ]]. [[ສານທະຫານ]]. ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນອາດຈະສ້າງຕັ້ງສານສະເພາະ ຕາມຂະແໜງການຂື້ນກໍ່ໄດ້ ໂດຍການຕົກລົງຂອງ[[ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ]].
 
10

edits