Difference between revisions of "ຄອມພິວເຕີ"

Tags: ການແກ້ໄຂເທິງອຸປະກອນມືຖື Mobile web edit
 
 
=== ຊອຟແວ(Software) ===
ຊອຟແວ (Software) ໝາຍເຖິງຊຸດຄຳສັ່ງ ຫຼື ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ຄຳສັ່ງໃຫ້ຄອມພິວເຕີເຮັດວຽກຕາມລຳດັບຂັ້ນຕອນ ເຊິ່ງຂຽນຂື້ນດ້ວຍພາສາຂອງຄອມພິວເຕີ.
ຊອຟແວ (Software) ແມ່ນແງ່ໜື່ງຂອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ທີ່ຖືກບັນທືກລົງໃນອຸປະກອນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເມື່ອເຈົ້າໄປທີ່ຮ້ານວີດີໂອ ແລະ ເຊົ່າ ຫຼື ຊື້ ເທບ (tape) ຫຼື ວີດີໂອ (video), ສີ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ແທ້ນັ້ນ ກໍ່ຄື ຊອຟແວ(Software)ທີ່ບັນທືກຢູ່ໃນ ເທບ (tape) ຫຼື ວີດີໂອ (video) ນັ້ນ . ເຄື່ອງ VCR or DVD player ຂອງເຈົ້າ ນັ້ນແມ່ນ ອຸປະກອນ ຮາດແວ (hardware devices) ທີ່ສາມາດອ່ານ ຊອຟແວ (Software) ຈາກ ເທບ (tape) or ແຜ່ນດິດຊ (disk) ແລະ ສາຍອອກສູ່ໜ້າຈໍໂທລະທັດ (TV (output device).
 
'''ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ'''''''''ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ'''''''''ໂຕໜັງສືເຂັ້ມ'''''''''
 
=== ຄວາມຮຼ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບ ຄອມພິວເຕີ ===
ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ,ເຮົາຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮຼ້ຈັກບັນດາອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຄອມພິວເຕີເສຍກ່ອນ.

edits