Difference between revisions of "ເຄື່ອງໝາຍຊາດລາວ"

no edit summary
[[image:Laos_coa.png|right|thumb|ເຄື່ອງໝາຍຊາດ [[1975]]-[[1991]]]]
ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງ​[[ປະເທດລາວ|ສາທາລະນະລັດ​ປະຊາທິປະໄຕ​ປະຊາຊົນລາວ]] ແຕ່ເດີມເຄື່ອງໝາຍຊາດ ດ້ານລຸ່ມມີຮູບເຄິ່ງກົງຈັກເປັນແຂ້ວ ແລະໂບສີແດງຂຽນອັກສອນ​ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ​ປະຊາຊົນລາວ,ສອງຂ້າງ​ອ້ອມດ້ວຍຮວງເຂົ້າສຸກເປັນຮູບເຟື້ອງພະຈັນ​ແລະໂບສີແດງຂຽນອັກສອນ​ສັນຕິພາບ,ເອກະລາດ,ປະຊາທິປະໄຕ,ເອກະພາບ,ວັດທະນາຖາວອນ. ລະຫວ່າງກາງຂອງສອງປາຍຮວງເຂົ້າ ມີຮູບຄ້ອນຄຽວ ດາວ,ເສົາໄຟຟ້າ,ຢູ່ກາງຮູບວົງມົນມີຫົນທາງ,ທົ່ງນາ,ປ່າໄມ້​ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແຕ່ໃນປີ [[1991]] ລາວໄດ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ຈິນຕະນາການໃໝ່ ຈື່ງົດ້ປ່ຽນຈາກຮູບຄ້ອນຄຽວ ດາວ ແລະເສົາໄຟຟ້າ ເປັນຮູບພະທາດຫລວງວຽງຈັນແທນ​.
ເຄື່ອງໝາຍຊາດຂອງ​ສາທາລະນະລັດ​ປະຊາທິປະໄຕ​ປະຊາຊົນລາວ​
[[Image:Laos new.gif|right|thumb|ເຄື່ອງໝາຍຊາດ [[1991]]-ປັດຈຸບັນ]]
ແຕ່ເດີມເຄື່ອງໝາຍຊາດ ດ້ານລຸ່ມມີຮູບເຄິ່ງກົງຈັກເປັນແຂ້ວ ແລະໂບສີແດງຂຽນອັກສອນ​ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ​ປະຊາຊົນລາວ,ສອງຂ້າງ​ອ້ອມດ້ວຍຮວງເຂົ້າສຸກເປັນຮູບເຟື້ອງພະຈັນ​ແລະໂບສີແດງຂຽນອັກສອນ​ສັນຕິພາບ,ເອກະລາດ,ປະຊາທິປະໄຕ,ເອກະພາບ,ວັດທະນາຖາວອນ. ລະຫວ່າງກາງຂອງສອງປາຍຮວງເຂົ້າ ມີຮູບຄ້ອນຄຽວ ດາວ,ເສົາໄຟຟ້າ,ຢູ່ກາງຮູບວົງມົນມີຫົນທາງ,ທົ່ງນາ,ປ່າໄມ້​ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແຕ່ໃນປີ 1991 ລາວໄດ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ ຈິນຕະນາການໃໝ່ ຈື່ງົດ້ປ່ຽນຈາກຮູບຄ້ອນຄຽວ ດາວ ແລະເສົາໄຟຟ້າ ເປັນຮູບພະທາດຫລວງວຽງຈັນແທນ​.
[[Image:Laos new.gif|right|thumb|ເຄື່ອງໝາຍຊາດ 1991-ປັດຈຸບັນ]]
 
[[en:Coat of arms of Laos]]
໓໗

edits