Difference between revisions of "ກົດໝາຍ"

no edit summary
ກົດໝາຍ(ພາສາອັງກິດ: law) ແມ່ນ ບັນດາລະບຽບ, ຫຼັກການທີ່ ກຳນົດຂຶ້ນ ໂດຍ ອຳນາດລັດ ເຊັ່ນ [[ອົງກອນນິຕິບັນຍັດ]]([[ສະພາ]]), [[ອົງກອນບໍລິຫານ]]([[ລັດຖະບານ]]) ເປັນຕົ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປ ກົດໝາຍ ຂອງ ປະເທດໃດໜຶ່ງ ຈະປະກອບ ດ້ວຍ ຫຼາຍໆປະມວນກົດໝາຍຕົ້ນຕໍ ເຊັ່ນ ກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍອາຍາ. ນອກຈາກນີ້ ເກືອບທຸກໆປະເທດ ຈະມີ [[ລັດຖະທຳມະນູນ]] ເຊິ່ງ ຖືໄດ້ວ່າ ແມ່ນ ກົດໝາຍ ຂອງ ກົດໝາຍ ຫຼື ທີ່ຈະເປັນພື້ນຖານ ຂອງ ທຸກໆກົດໝາຍ ທີ່ຈະຖືກກຳນົດຂຶ້ນ ໃນ ປະເທດນັ້ນໆ.
 
[[category:ກົດໝາຍ|ກົດໝາຍ]]
໒.໑໐໙

edits